അവള്‍ക്കു ചുറ്റും നിഗൂഢതയുടെ കടലാണ്, പെണ്‍വസന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തൽ: ‘വാസന്തി’

തലതൊട്ടപ്പന്മാരില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ മലയാള സിനിമ പ്രതിഭാധനരെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല