ബാല്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പഴയ മണിയൊച്ചയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് ‘അണ്ടർടേക്കർ’

ഹരിമോഹൻ. ജി. എഴുതുന്നു