നന്ദി വാപ്പച്ചി.. എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചതിന്; അബിയുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഷെയിൻ

മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുരത്വം നിറഞ്ഞ സിനിമാ ഓർമ്മകളിൽ അബി നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്