‘തീവണ്ടിയിലെ’ മാനത്തെ കനലാളി എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി ……

ടോവിനോ നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ‘തീവണ്ടിയിലെ’ മാനത്തെ കനലാളി എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി ……

LEAVE A REPLY